Linie regularne
Wynajem luksusowych autobusów
Przewozy krajowe i międzynarodowe

607 77 77 42, 607 77 77 66

Infolinia pracuje 8:00-20:00 przez cały tydzień.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Regulamin przewozu

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

 

obowiązujący w BP TOUR Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie przy ul. Długiej 15, 20-346 Lublin (zdanej dalej: Przewoźnikiem) uchwalony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe oraz art. 18b ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

 

Niniejszy Regulamin przewozu osób i rzeczy (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w ramach świadczonych przez przewoźnika usług przewozów regularnych, tj. publicznego przewozu osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu)
  i udokumentowania przysługujących uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu przed rozpoczęciem przewozu.
 3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą gdy autobus, w którym znajduje się Pasażer ruszył z miejsca odjazdu.
 4. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 5. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu. Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy, a także podczas kontroli w czasie przewozu uprawnionym organom i osobie upoważnionej przez Przewoźnika, odcinek biletu elektronicznego lub indywidualnie wygenerowany kod (dotyczy sytuacji, gdy przewóz odbywa się
  w ramach umowy z innym niż Przewoźnik operatorem transportu osób) oraz dokument tożsamości pasażera ze zdjęciem wskazanego na bilecie elektronicznym.
 6. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby i osoby upoważnione przez Przewoźnika legitymujące się identyfikatorem umieszczonym
  w widocznym miejscu.
 7. Każdy Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4,
  z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
 8. Pasażer obowiązany jest dbać o to aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiadł
  z niego na właściwym przystanku.
 9. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 10. Pasażer, zajmujący miejsce w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek je zapiąć.
 11. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub w internetowym systemie sprzedaży biletów ma obowiązek stawić się na przystanku najpóźniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 12. Pasażerowi nie wolno zajmować w autobusie miejsca zajętego już w sposób widoczny przez innego Pasażera. Nie dotyczy to przypadku kiedy Pasażer posiada bilet
  z wpisanym numerem miejsca.
 13. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

  a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom;
  b) Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych;
  c) ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych;
  d) w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub odrębnych przepisach.

 14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp., jeżeli będzie to konieczne z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.
 15. Przewoźnik odpowiada za przewóz Pasażera oraz bagaż do miejsca przeznaczenia określonego w ważnym bilecie.
 16. Postanowienia Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów.
 17. Zapłata za bilet oznacza akceptację treści Regulaminu.

II. BILETY

 1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
 2. Kasy Przewoźnika prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie na 30 dni przed planowaną podróżą.
 3. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej na 3 dni przed kursem i nie później niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem. Zarezerwowany bilet winien zostać wykupiony u kierowcy najpóźniej na 15 minut przed odjazdem autobusu. W stosunku do biletów nie wykupionych w tym terminie rezerwacja wygasa.
 4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
 5. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
 6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
 7. W trakcie podróży Pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
 8. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od zajętego miejsca przez Pasażera w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga Pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy też będący osobą niepełnosprawną.
 9. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego braku ważnego biletu Pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:

  a) 100 złotych za przejazd bez ważnego biletu;
  b) 80 złotych za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego;
  c) 40 złotych za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transport:

  • rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków np. materiały i przedmioty niebezpieczne;
  • zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat;

  d) 300 złotych za spowodowanie przez Pasażera zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

 10. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu
  7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej zostanie obniżona o 30%.
 11. Brak uprawnień do ulgowego lub bezpłatnego przewozu skutkuje nieważnością biletu. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz. Pobrana należność za bilet ulgowy
  w sposób internetowy podlega zwrotowi w przypadku udokumentowania przez Pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 12. Brak wymaganego przy zakupie biletu elektronicznego dokumentu ze zdjęciem Pasażera w uzasadnionych przypadkach może uprawniać kierowcę do odmowy przewozu Pasażera.

III. ZMIANA UMOWY PRZEWOZU

 1. Pasażer może zmienić umowę przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
 2. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu odjazdu lub miejscowości przeznaczenia.
 3. W celu dokonania zmian, o których mowa powyżej, Pasażer powinien uzyskać od kierowcy odpowiednie poświadczenie.
 4. W przypadku biletów zakupionych elektronicznie zmiany umowy przewozu można dokonać za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej podając unikatowy numer biletu oraz imię i nazwisko posiadacza biletu najpóźniej jedną godzinę przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego jeżeli są jeszcze wolne miejsca. W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.
 5. Zmiana umowy przewozu może nastąpić także u kierowcy najpóźniej na 15 minut przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego w miarę posiadanych wolnych miejsc. Zmiana na przystankach pośrednich możliwa jest przed odjazdem tylko
  u kierowcy, o ile dostępne są wolne miejsca.
 6. Przewoźnik dopuszcza tylko jednorazową zmianę umowy przewozu dotyczącą terminu odjazdu lub miejscowości przeznaczenia.
 7. Zmiana umowy przewozu w oparciu o zakupiony bilet elektroniczny odbywać się może wyłącznie do wysokości ceny, za którą zakupiono bilet pierwotny (promocyjny), co oznacza, że w przypadku zakupu biletu w cenie promocyjnej można dokonać zmiany umowy w ramach danej kategorii cenowej w ten sposób, by cena nowego biletu nie przewyższała ceny biletu zakupionego pierwotnie.
 8. W przypadku gdy Pasażer dokona zmiany terminu odjazdu lub zmiany miejsca przeznaczenia podróży nie przysługuje mu roszczenie o zwrot należności za bilet.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEWOZU ORAZ ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILET

 1. Pasażer może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo
  w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
 2. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy, Przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że Pasażer dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.
 3. W celu uzyskania zwrotu za bilet Pasażer powinien uzyskać od Przewoźnika, kierowcy lub osoby działającej w imieniu Przewoźnika odpowiednie poświadczenie. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
  W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.
 4. Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia Pasażera wyłącznie do ubiegania się o zwrot całkowity lub częściowy zapłaconej należności. Nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie, a Pasażer w tym celu powinien wykupić nowy bilet.
 5. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc,
  a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Przewoźnika zobowiązań wobec Pasażera, Pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia przewidzianego powyżej.
 6. Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego przysługuje zwrot należności za przejazd stosowny do niewykorzystanego świadczenia na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia przewidzianego powyżej tylko w siedzibie Przewoźnika oraz po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto.
 7. Zwrot należności za bilety na przejazd wielokrotny odbywać się będzie według poniższych zasad, po potrąceniu odstępnego w kwocie 20% wartości biletu brutto:

  a) zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot w siedzibie Przewoźnika);
  b) należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów; do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się liczbę wykorzystanych przejazdów liczoną ceną biletu jednorazowego na trasie na jaką bilet został wykupiony (zwrot w trybie pisemnej reklamacji).

 8. Pasażer zgłasza chęć odstąpienia od umowy przewozu nie później niż na 15 minut przed odjazdem autobusu lub w trakcie realizacji przewozu gdy ten się rozpoczął.
 9. W przypadku biletu elektronicznego jego zwrot jest możliwy tylko przed rozpoczęciem podróży nie później niż na 24 godziny przed odjazdem, za pomocą Internetu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie systemu sprzedaży biletów który znajduje się na stronie internetowej za pośrednictwem której nastąpił zakup biletu lub bezpośrednio w siedzibie przewoźnika w godzinach 8:00 – 16:00.
 10. W przypadku dokonywania zwrotu biletu elektronicznego przez internetowy system sprzedaży biletów zwrot, po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego realizowana była płatność za bilet elektroniczny.
 11. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez Pasażera, zwracane po terminie ich ważności, lub po odjeździe autobusu
  w którym winne być wykorzystane, chyba że zmiana lub odstąpienie ma miejsce podczas zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.
 12. Nie przysługuje zwrot należności za bilety zakupione w formie elektronicznej
  w sytuacji, gdy bilet nie doszedł do Pasażera przed rozpoczęciem przewozu z uwagi na omyłki pisarskie w zamówieniu, problemy z zaksięgowaniem zapłaty lub inne okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Pasażer. W tej sytuacji zwrot odbywać się będzie tylko i wyłącznie w oparciu o bilet zakupiony bezpośrednio
  u kierowcy oraz poświadczenie przewidziane powyżej o nieuwzględnieniu biletu elektronicznego.

V. BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach lub pod fotelem zajmowanym przez Pasażera.
 2. Rzeczy zabierane przez Pasażerów do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu
  i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym Pasażerom lub Przewoźnikowi, przeszkadzać Pasażerom i narażać ich na niewygody.
 3. Bagaż, za wyjątkiem podręcznego, może być przewożony wyłącznie w schowku bagażowym autokaru.
 4. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu Pasażerów w luku bagażowym.
 5. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca,
  w którym pasażer kończy podróż.
 7. Przewoźnik dopuszcza przewóz w pomieszczeniach bagażowych jednej sztuki bagażu o sumie wymiarów (długość + wysokość + szerokość) nieprzekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż Pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości za dodatkową opłatą.
 8. Przewoźnik zastrzega prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecięce, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów
  i ich bagaży.
 9. Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia
  w obecności Pasażera przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych Pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi Pasażer przewożący taki bagaż.
 10. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną powinny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 11. Kierowca wydaje bagaż nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się po odbiór bagażu jest uprawniona do odbioru. W razie wątpliwości kierowca może żądać odpowiedniego pisemnego zabezpieczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autobusu w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Jeżeli strona nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.
 13. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie Przewoźnika oraz formularz reklamacyjny zawierający podpis kierowcy w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.
 14. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.

VI. ZWROT POZOSTAWIONEGO BAGAŻU

 1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu Pasażerowi za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do jego odbioru.
 2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu
  w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

VII. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w ważnym bilecie.
 2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Przewoźnika nie jest w on stanie dowieźć Pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusem, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Przewoźnik zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę i odprawę Pasażerów.
 4. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer wskutek opóźnienia przewozu lub odwołania regularnego kursu, chyba że szkoda powstała z przyczyn przez Przewoźnika niezawinionych, a w szczególności na skutek następujących zdarzeń:

  a) wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
  b) wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
  c) pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
  d) zastosowanie się do żądań policji i innych uprawnionych organów;
  e) śmierć lub wypadek na drodze;
  f) akty wandalizmu i terroru;
  g) zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
  h) inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika będzie to konieczne.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODĘ

 1. Przewoźnik ponosi wobec Pasażera odpowiedzialność odszkodowawczą w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 2. Za rzeczy i zwierzęta, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy Pasażera umieszczone podczas przewozu
  w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
 4. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
 5. W grupowych przewozach osób wykonywanych w regularnym przewozie osób, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych
  w ust. 2 i 3, a wobec organizatora w ust.1.
 6. Zakres i wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu cywilnego.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba ze rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika lub osoby u niego zatrudnionej.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na przerwę czy odpoczynek.

IX. NARUSZENIE PORZĄDKU

 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.
 4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów Pasażerom będącym pod wpływem alkoholu narkotyków, lub innych substancji odurzających.
 5. Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
 7. Niedopuszczalne jest prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych, które są uciążliwe dla innych Pasażerów oraz kierowcy.
 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
 9. Osoby uciążliwe dla pozostałych Pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 10. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych organów i służb.
 11. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu Pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewoźnika.

X. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

 1. W autobusach Przewoźnika zabrania się przewozu zwierząt, z wyjątkiem przewozu psów przewodników asystujących osobie niepełnosprawnej. Psy powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
 2. Pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Opłata za ich przewóz nie jest pobierana.
 3. Na żądanie kierowcy Pasażer zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w ust. 2 powyżej.
 4. Nadzór nad zwierzętami, które Pasażer przewozi w autobusie należy wyłącznie do Pasażera. W przypadku zanieczyszczenia pojazdu przez przewożone zwierzę, jego właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania zabrudzonego miejsca.

XI. ULGI HANDLOWE

 1. Poza ulgami przewidzianymi w odpowiednich przepisach Przewoźnik udziela w ulgi handlowej zgodnie z cennikiem dla następujących pasażerów:

  a) dzieci od 4 do 7 roku życia;
  b) młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  c) studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  d) seniorom po ukończeniu 70 roku życia.

 2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w ust. 1 należy udokumentować kierowcy najpóźniej przy wsiadaniu do autobusu.
 3. Ponadto Przewoźnik udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej na zakup biletów przez Internet w wysokości:

  a) do 30% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet w jedną stronę;
  b) 10% rabatu od cen podanych w cenniku – jednorazowy zakup biletu w dwie strony;
  c) 10% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet grupowy powyżej 5 osób w jedną stronę;
  d) 15% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet grupowy powyżej 5 osób przy jednorazowym zakupie biletu w dwie strony.

 4. Ulgi ustawowe nie obowiązują przy zakupie biletu przez Internet.
 5. Sprzedaż biletów dla zorganizowanych grup odbywa się wyłącznie w systemie rezerwacji internetowej ramach wolnych miejsc. Rezerwacje telefoniczne nie są przyjmowane.

XII. REKLAMACJE

 1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
 2. Wszelkie reklamacje i uwagi wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować:

  • listownie: BP Tour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Długa 15, 20-346 Lublin);
  • pocztą elektroniczną: bptour@bptour.pl;
  • a w sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w Regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z dyspozytornią po numerem telefonu (81) 7454477 w.36


 3. Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie protokołu reklamacyjnego (kliknij aby pobrać)
 4. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem
  i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
 5. Przewoźnik nie rozpatruje reklamacji w formie telefonicznej.
 6. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust.
  2 Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia
  15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września 2000 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.