Linie regularne
Wynajem luksusowych autobusów
Przewozy krajowe i międzynarodowe

607 77 77 42, 607 77 77 66

Infolinia pracuje 8:00-20:00 przez cały tydzień.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów BP TOUR

Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów realizowanego w ramach serwisu www.bptour.moj-bus.pl
(zwany w dalszej części Regulaminem)

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych na dostępne połączenia tras „BP TOUR" ul. Sportowa 6, 24-200 Bełżyce oraz BP TOUR Sp. z o. o. ul. Długa 15, 20-346 Lublin NIP: 712-25-66-344 Regon: 431225001 (zwanych dalej łącznie jako BP TOUR), za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów (serwis www.bptour.moj-bus.pl), w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Administratorem serwisu www.bptour.moj-bus.pl a Użytkownikami, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem serwisu jest Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Administrator serwisu świadczy na zlecenie osób prawnych lub osób fizycznych zwanych dalej Przewoźnikiem usługi pośrednictwa w zakresie zakupu biletów na przewóz osób.
 4. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem systemu stosowany będzie Regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.

§ 2

Definicje:

 1. Internetowy system sprzedaży biletów - serwis www.bptour.moj-bus.pl, zwany dalej w skrócie „serwisem" lub „ISSB".
 2. Nabywca biletu -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
 4. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 5. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu realizująca wybrane połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 6. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu www.bptour.moj-bus.pl pozwalające na zakup biletów autobusowych przez Internet.
 7. Bilet - bilet elektroniczny będący wygenerowanym z ISSB i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 8. Dokument tożsamości - dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy.
 9. Regulamin korzystania z ISSB realizowanego w ramach serwisu www.bptour.moj-bus.pl - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 10. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem serwisu biletu.
 11. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.
 12. Umowa kupna biletu - umowa zawierana pomiędzy Nabywcą a Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu.

§ 3

Zakup biletu - zasady i warunki

 1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest poprawna rejestracja konta lub jednorazowe podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet, oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz Regulaminu.
 3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 4. Po naciśnięciu przycisku „Szukaj kursu” Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, jej daty oraz rodzaju biletu. Użytkownik akceptuje wybór usługi klikając na przycisk „Wybierz”. Po naciśnięciu przycisku ”Zarezerwuj i zapłać”. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez serwis PayU (dawne Płatności.pl)
 5. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji.
 6. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu www.bptour.moj-bus.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 7. W formularzu transakcyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny oraz numer telefonu w celu kontaktu z nim.
 8. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez PayU kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 9. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 10. Płatności dokonywane są przez system PayU, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A5 - drukuje właściwy bilet.
 12. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, ilość biletów oraz jego wartość podana w PLN.
 14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.bptour.moj-bus.pl skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, opłat manipulacyjnych oraz opłat dodatkowych stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zmiany i zwrotu biletów nabytych poprzez serwis www.bptour.pl.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu lub zmiany biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot lub zmiana następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne) określona w Regulaminie Przewozów Przewoźnika. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy: bptour@bptour.pl lub w sposób wskazany w Regulaminie Przewoźnika.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo potrącenia 20% ceny biletu w przypadku rezygnacji z rezerwacji i zakupu dokonanego przez strony transakcyjne (odstępne o którym mowa powyżej). Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów manipulacyjnych związanych z transakcją.
 4. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym odjazdem autobusu.
 5. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.bptour.moj-bus.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Serwis www.bptour.moj-bus.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo itp.)
 5. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień Regulaminu lub Regulaminu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą PayU.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis www.bptour.moj-bus.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP TOUR Piotr Brewczak ,ul. Długa 15, 20-346 Lublin. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.
 7. Pasażer winien posiadać podczas podróży dokument tożsamości.
 8. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażerowi, który nie posiada dokumentu tożsamości, o którym mowa powyżej.
 9. O wyniku reklamacji Przewoźnik powiadomi Użytkownika listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 6

Reklamacje i odpowiedzialność prawna serwisu www.bptour.moj-bus.pl

 1. Serwis www.bptour.moj-bus.pl nie jest odpowiedzialny za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładzie środków transportu realizujących przewóz. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi przewozu należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do Przewoźnika, w terminie zgodnym z Regulaminem Przewozów Przewoźnika. W złożonej reklamacji winny się znaleźć podstawowe dane dotyczące realizowanej usługi oraz wszelkie informacje i dokumenty potwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przewoźnika na warunkach określonych w Regulaminie Przewozów Przewoźnika.
 3. Serwis www.bptour.moj-bus.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów Przewoźnika.
 4. Akceptacja Regulaminu na stronie serwisu www.bptour.moj-bus.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminem Przewozów Przewoźnika. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika, Administrator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z usług.
 8. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin.

Zapoznaj się z regulaminem przewozów pasażerów »